Regulamin dotyczy świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego sprinkles.pl, do którego prowadzi domena www.sprinkles.pl, oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów z nabywcami, za pośrednictwem sklepu. Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą.

1.    Informacje o Sklepie "Sprinkles"

Prawa autorskie do serwisu oraz zawartych w nim treści należą do Beaty Kostuch-Wiśniewskiej. Sklep internetowy działający pod adresem www.sprinkles.pl jest własnością Beaty Kostuch-Wiśniewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Mazaki-Studio graficzne, z siedzibą w Gdańsku, ulica Jana Husa 17/5, 80-315 Gdańsk, wpisanej do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającej numer NIP 841-150-33-85, REGON 220519631, zwanej dalej „Sprzedawcą”.
1.2    Dane Sklepu:
Rachunek bankowy: 
PEKAO SA 18124038001111000044670407
Dane korespondencyjne Sklepu: 
Sprinkles.pl
ul. Jana Husa 17/5
80-315 Gdańsk
e-mail: biuro@sprinkles.pl
telefon kontaktowy: +48-608-741-129

3.    Oferta Sklepu "Sprinkles"
3.1    Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia z danymi adresowymi oraz dokonanie płatności zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3.2  Prezentowane produkty i informacje o nich, w tym cenniki, zdjęcia i wizerunki towarów nie stanowią reklamy ani oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są jedynie informacją handlową o towarach i mogą nieznacznie różnić się od stanu rzeczywistego.

3.3   Prezentowane produkty na zdjęciach mogą różnić się kolorystycznie od towaru rzeczywistego. Nie jest to winą Sprzedawcy tylko wynika z przyczyn       drukarskich i nie stanowi podstawy do reklamacji.
3.4   Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlega stałej aktualizacji.
3.5   Ilość towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności złożonych zamówień potwierdzonych przez Sklep, aż do wyczerpania zapasów.

4.    Zawarcie umowy i realizacja zamówienia
4.1    Proces złożenia zamówienia rozpoczyna się od kliknięcia przycisku „do koszyka” przy wybranym towarze. Nabywca, po ostatecznym wyborze towarów, które zamierza nabyć, klika przycisk „zamawiam”. Następnie Nabywca jest proszony o podanie adresu e-mail, wybór sposobu dostawy oraz rodzaju płatności. Po wypełnieniu niezbędnych informacji Nabywca klika przycisk „przejdź dalej”. Nabywca zostaje poproszony o podanie adresu, na który należy dostarczyć zamówione towary. 
4.2    Przed finalnym złożeniem zamówienia Nabywca może zapoznać się z informacją dotyczącą składanego zamówienia, która obejmuje m.in. wyliczenie zamawianych towarów, ich cenę jednostkową oraz łączną, wartość ewentualnych rabatów oraz koszty dostawy. Po wypełnieniu danych potrzebnych do wysyłki zamówionych towarów, Nabywca klika przycisk „złóż zamówienie”. 
4.3    Przez kliknięcie przycisku „złóż zamówienie” Nabywca składa Sprzedawcy ofertę nabycia towarów wskazanych w zamówieniu, na warunkach w nim określonych oraz wynikających z Regulaminu („złożenie zamówienia”, „złożone zamówienie”). Zamówienie jest uznawane za ważną i wiążącą ofertę nabycia towarów przez Nabywcę tylko, jeżeli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Nabywcę i wysłany do Sprzedawcy przy wykorzystaniu systemu i mechanizmów zawartych na stronach Sklepu, poprzez kliknięcie przycisku „złóż zamówienie”, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem przez Sprzedającego.
4.4    Po kliknięciu przycisku „złóż zamówienie”, Sprzedawca wygeneruje informację o szczegółach zamówienia, która zostanie przesłana na adres e-mailowy Nabywcy podany w formularzu zamówienia („wiadomość podsumowująca zamówienie”, „podsumowanie zamówienia”). Przesłanie przez Sprzedawcę informacji o szczegółach zamówienia nie stanowi zawarcia umowy, lecz ma na celu wyłącznie poinformowanie Nabywcy, iż zamówienie dotarło do Sklepu.
4.5    Wiadomość podsumowująca zamówienie zawiera również żądanie płatności kwoty (ceny towarów oraz opłat za przesyłkę) wynikającej ze złożonego zamówienia. Nabywca zobowiązuje się uiścić kwotę pieniężną dotyczącą złożonego zamówienia, na warunkach i w terminach wynikających z niniejszego Regulaminu.
4.6    Po dokonaniu przez Nabywcę płatności, Sprzedawca informuje Nabywcę e-mailowo o przyjęciu zamówienia do realizacji. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Nabywcę wiadomości od Sprzedawcy potwierdzającej przyjęcie złożonego zamówienia do realizacji. Warunkiem przyjęcia złożonego zamówienia do realizacji jest dostępność produktu w magazynie Sklepu.
4.7    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione wątpliwości (np. podanie nieistniejącego adresu dla dostawy) oraz w razie nieprzestrzegania przez Nabywcę postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku zaistnienia wyżej wymienionych sytuacji Sprzedawca może odstąpić od realizacji zamówienia, o czym Nabywca zostanie poinformowany e-mailowo.
4.8    Do złożenia zamówienia konieczne jest podanie następujących danych przez klienta: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail oraz numer telefonu umożliwiający weryfikację złożonego zamówienia.
4.9    Na życzenie Nabywcy, Sprzedawca przygotuje fakturę VAT. Nabywca klikając na przycisk „chcę otrzymać fakturę VAT”, będzie mógł przesłać do Sklepu dane potrzebne do wystawienia dokumentu. W przypadku woli otrzymania faktury VAT wymagane jest podanie takiej informacji podczas składania zamówienia oraz podanie danych przedsiębiorcy wraz z numerem NIP. 
4.10    Faktura za zamówienie wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Nabywcę towary są skompletowane i gotowe do wysyłki lub odbioru.
4.11    Przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę Nabywca może złożyć korektę zamówienia drogą e-mailową na adres: biuro@sprinkles.pl, a dla swej ważności korekta taka musi zostać zaakceptowana e-mailowo przez Sprzedawcę.  Nie narusza  to praw Nabywcy wynikających z odstąpienia.
4.12    Po wysłaniu zamówienia do Nabywcy, Sklep wygeneruje e-mail (w miarę możliwości) z informacją o wysyłce towaru.

4.    Ceny towarów
4.1    Ceny towarów w Sklepie wyrażone są w złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. 
4.2    Ceny towarów nie uwzględniają kosztów wysyłki, które są kalkulowane i podane do wiadomości Nabywcy przez finalnym zatwierdzeniem zamówienia przez Nabywcę. 
5.3    Cena prezentowana przy danym produkcie jest wiążąca w momencie złożenia przez Nabywcę zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów podanych w cenniku Sklepu, co nie może wpływać na już złożone zamówienia.

6.    Wysyłka i dostawa towarów
6.1    Sprzedawca realizuje zamówienia tylko na terenie Polski. W indywidualnych przypadkach, po uprzedniej akceptacji przez Sprzedawcę w formie e-mailowej, możliwa jest dostawa towaru do krajów Unii Europejskiej.
6.2    Dostawa towarów odbywa się, wedle wyboru Nabywcy w złożonym zamówieniu, za pomocą:
a)    Poczty Polskiej

b)    Poczkomatów In Post

c)    przez odbiór osobisty po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną lub mailową
6.3    Koszt przesyłki ponosi Nabywca, który jest informowany o całkowitym koszcie dostawy przed złożeniem danego zamówienia. Podsumowanie zamówienia zawierające informację o zamówieniu oraz koszcie dostawy zamówienia zostaną również wysłane do Nabywcy drogą e-mailową, po złożeniu zamówienia, na adres podany w formularzu zamówienia.
6.4    Nabywca powinien sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika Poczty Polskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Nabywca jest zobowiązany zgłosić ten fakt pracownikowi Poczty Polskiej i sporządzić protokół reklamacyjny oraz poinformować Sklep o tym fakcie.
6.5    Koszt odesłania do Sprzedawcy towarów reklamowanych, wymienianych lub zwracanych pokrywa Nabywca, jednak w przypadku zasadnej reklamacji, wymiany, naprawy lub zwrotu pieniędzy za wadliwy towar, Sprzedawca zwraca poniesione przez Nabywcę zasadne koszty przesyłki, po uzgodnieniu z nim szczegółów takiego zwrotu. W pozostałych przypadkach (tj. gdy reklamacja, wymiana lub, zwrot wadliwego towaru będą niezasadne) Sprzedawca nie zwraca kosztów przesyłki. W przypadku odstąpienia od umowy koszty odesłania towarów pokrywa Nabywca.
6.6    Po wysłaniu zamówienia do Nabywcy, Sprzedawca wygeneruje (w miarę możliwości) e-mail z informacją o wysyłce towaru.
6.7    Koszt dostawy zagranicznej jest ustalany indywidualnie przez Nabywcę i Sprzedawcę drogą e-mailową, wg taryfikatora firmy kurierskiej. 
6.8    Sprzedawca nie realizuje przesyłek zagranicznych za pobraniem.

7.     Czas realizacji zamówienia
7.1    Czas realizacji zamówienia oznacza czas potrzebny do przygotowania zamówienia do wysyłki. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć należytych starań, by wyniósł on maksymalnie:
a)    3 dni robocze od momentu złożenia zamówienia, w przypadku przesyłek za pobraniem; albo
b)    3 dni robocze od momentu wpłynięcia kwoty należnej za dane zamówienie na rachunek bankowy Sprzedawcy.
7.2    Zamówienia dokonane w sobotę lub niedzielę lub dni ustawowo wolne od pracy, są realizowane w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego, jednak z pominięciem kolejnych dni ustawowo wolnych od pracy.
7.3    Sprzedawca zastrzega możliwość zawieszenie realizacji dostaw ze Sklepu na czas określony, wskazany w każdym przypadku z wyprzedzeniem na stronie internetowej www.sprinkles.pl. W tak określonym terminie zamówienia nie będą realizowane, a termin realizacji zamówień określony w punkcie 7.1 ulega automatycznemu przedłużeniu i zaczyna biec pierwszego dnia roboczego po upływie wskazanego terminie.

8.    Płatność
8.1    Metoda płatności wybierana jest przez Nabywcę odrębnie dla każdego zamówienia.
8.2    Nabywca może dokonać wyboru płatności w ramach składania zamówienia spośród następujących metod płatności:
a)    płatność przelew na polskie konto bankowe (przedpłata) prowadzone w PEKAO SA 18124038001111000044670407 (tytuł przelewu musi zawierać numer zamówienia), lub
b)    płatność przy odbiorze (za pobraniem)
8.3    Nie jest możliwe dokonanie przez Nabywcę płatności poprzez przesłanie gotówki lub czeku.
8.4    W określonych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności, jednakże w każdy przypadku dostępna będzie metoda płatności przy odbiorze (za pobraniem).
8.5    W przypadku przelewu na polskie konto bankowe (przedpłaty), cała kwota wskazana w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia w Sklepie winna zostać przelana w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia wysłania Nabywcy wiadomości podsumowującej zamówienie, o której mowa w punkcie 5.4 powyżej, na rachunek bankowy Sklepu, wraz z podaniem tytułu przelewu będącym jednocześnie numerem zamówienia. Zapłatę uznaje się za dokonaną w momencie uznania rachunku bankowego Sklepu. W wyżej określonym terminie zamówione towary objęte są rezerwacją.
8.6    W przypadku niedokonania przelewu w wyżej określonym terminie, zamówienie będzie uznawane za niezłożone, a oferta nabycia Nabywcy wygasa, co skutkuje anulowaniem zamówienia i wygaśnięciem rezerwacji.
8.7    Sprzedawca potwierdza otrzymanie zapłaty za zamówienie e-mailowo.
8.8    W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wydłużenia terminu płatności, jednak do swej ważności konieczne jest zaakceptowanie takiego nowego terminu przez Sprzedawcę drogą e-mailową.
8.9    Jeżeli Nabywca wyraża chęć otrzymania faktury, składając zamówienie w Sklepie wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010, poz. 1528).

9.     Odstąpienie od umowy
9.1    Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 30 maja 2014 roku, Nabywca będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru towaru przez Nabywcę.

9.2 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Nabywcę lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

9.3 

Jeżeli Nabywca nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w punkcie 9.1.

b) Jeżeli Nabywca został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.

c) Nabywca może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór można pobrać na stronie Sprinkles.pl.

d) Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

9.4  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9.5  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

a) Jeżeli Nabywca złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje  wiązać.

9.6 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

9.7  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.8 Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Nabywcy, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Nabywcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.9 Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.10 Nabywca ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9.11 Nabywca ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Nabywcy o konieczności poniesienia tych kosztów.

9.12 Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Nabywcy do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

9.13 Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował Nabywcy o prawie odstąpienia od umowy.

9.2    Odstępując od umowy Nabywca zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy.
9.4    W przypadku odstąpienia od umowy Nabywca powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę drogą e-mailową na adres: biuro@sprinkles.pl lub listownie zgodnie z punktem 10.7 poniżej, ze wskazaniem którego zamówienia lub których towarów odstąpienie dotyczy. Do zachowania terminu wskazanego w punkcie 10.1 wystarczy skuteczne wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, przed upływem tego terminu.
9.5    Nabywca powinien odesłać towar należycie zapakowany (tj. zabezpieczony przed uszkodzeniem), w miarę możliwości wraz z oryginalnymi opakowaniami, w terminie 14 (czternastu) dni od dokonania odstąpienia w sposób wskazany w punkcie 10.1 i 10.4.
9.6    Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.


10.     Procedury reklamacyjne oraz warunki rękojmi 
10.1    Nabywcy, który nabył rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą („Konsument”) przysługuje prawo do złożenia reklamacji u Sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową (rękojmia konsumencka).
10.2    Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu towaru (produktu), o ile w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonego towaru z umową, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności.
10.3    W przypadku zamiaru złożenia reklamacji Nabywca powinien złożyć reklamację drogą e-mailową na adres: biuro@sprinkles.pl lub listownie zgodnie z punktem 11.12 poniżej, ze wskazaniem którego zamówienia lub których towarów reklamacja dotyczy. 
10.4    Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
10.5    W przypadku niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
10.6    Jeżeli Konsument, z przyczyn określonych w powyższym akapicie, nie może żądać naprawy albo wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, przy czym od umowy nie może jednakże odstąpić, gdy niezgodność z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
10.7    Nabywca niebędący Konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji, zgodnie z przepisami art. 556 do 576 kodeksu cywilnego (rękojmia za wady).
10.8    Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, rozdarcia) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i konserwacji.
10.9    Różnice pomiędzy prezentacją towaru dostępnego w Sklepie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy (np. kolor i proporcje produktów) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu towaru zakupionego w Sklepie.
10.10    Nabywca powinien odesłać reklamowany towar z dowodem zakupu (paragon/faktura) oraz oświadczeniem dotyczącym reklamacji, tak aby możliwe było zidentyfikowanie roszczeń Nabywcy, w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
10.11    Koszt dostawy ponosi Nabywca, jednak w przypadku uznania reklamacji koszty dostawy zostaną zwrócone na warunkach opisanych w punkcie 6.5. Naprawiony lub wymieniony na nowy towar, jest dostarczany do Nabywcy na koszt Sprzedawcy. 
10.12    Sprzedawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
10.13    Reklamacje jak również towar podlegający reklamacji należy wysłać na adres: Sprinkles.pl, ul. Jana Husa 17/5 , 80-315 z dopiskiem „REKLAMACJA”.

11.     Warunki gwarancji
11.1    Sprzedawca udziela własnej gwarancji na towary. Nabywca może dokonać reklamacji towaru posiadającego wady.

12.     Ochrona danych osobowych

12.1    Dane osobowe przekazywane Sprzedawcy przez Nabywcę są przetwarzane przez Sprzedawcę (Beatę Kostuch-Wiśniewską, Sprinkles.pl, ul. Jana Husa 17/5 , 80-315 ) jako administratora danych osobowych. 
12.2    Nabywca składając zamówienie w Sklepie podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Składając zamówienie w Sklepie, Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez administratora danych osobowych tj. Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zmianami, „Ustawa o ochronie danych osobowych”) w celu:
a)    dokonania działań przed zawarciem umowy i zmierzających do realizacji umowy w ramach serwisu internetowego www.sprinkles.pl (w tym również Sklepu), w szczególności wyraża zgodę na:
- przekazanie jego danych osobowych firmie partnerskiej współpracującej ze Sprzedającym w zakresie realizacji zamówień, oraz 
- przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Nabywcę formy wysyłki towaru, 
- przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych na wypadek ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji albo odstąpienia od umowy, oraz
b)    jeżeli Nabywca wyrazi na to zgodę (poprzez zaznaczenie takiej opcji przy składaniu zamówienia lub podanie swoich danych przy zapisywaniu się do „newsletter’a” Sklepu), w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Sprzedawcę,
c)    dochodzenia roszczeń w związku z umową.

13.  Rękojmia
13.1 Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
13.2.Sprzedaja
̨cy ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
13.3 Wprzypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
13.4 Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a.złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b.złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
13.5 Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
13.6 Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
13.7 Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
a.żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b.żądać usunięcia wady.
13.8 Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 
13.9 Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 
14.10 Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego. 
14.11 Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.
14.12 Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
14.13 Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
a.oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
b) oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
c) żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
d) żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
14.14 Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. 
14.15 Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
14.16 W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. 
14.17 W terminach określonych w punkcie  9-10 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
14.18 W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
14.19 Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się pkt 14.15 -14.16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
14.20 Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
14.21 Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
14.22 Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

15. Postanowienia końcowe
15.1    Regulamin oraz umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą podlega prawu polskiemu.
15.2    Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Nabywcy wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i nie będzie w ten sposób interpretowane. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca stosować będzie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia Regulaminu.
15.3    Każdy Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla Nabywcy wiążące w chwili złożenia przez niego zamówienia w Sklepie.
15.4    Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu lub część postanowienia jest lub stanie się bezskuteczna, nie powoduje to bezskuteczności pozostałych postanowień i nie ma wpływu na ważność zawartej umowy sprzedaży. Postanowienie bezskuteczne należy zastąpić odpowiednim postanowieniem prawnie dopuszczalnym, które najlepiej spełnia cel nieważnego postanowienia.
15.5   Nabywca może wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy przed sądem powszechnym właściwym rzeczowo i miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę Nabywcy albo Sprzedawcy. Sprzedawca może wytoczyć powództwo przeciwko Nabywcy tylko przed sądem powszechnym właściwym rzeczowo i miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę Nabywcy
15.6    Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie, przy czym zmiany te nie mogą pogarszać sytuacji (praw) Nabywcy, którego złożone zamówienie jest w toku, a zostało złożone w okresie obowiązywania poprzedniego Regulaminu.

 

 

Copyright © 2021 Sprinkles Sklepy internetowe: